Τύπος Επιχείρησης: Ατομική

Επωνυμία: ΝΕΝΔΟΣ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διακριτικός Τίτλος: Dreamy Fireworks

ΑΦΜ: 165844470

ΓΕΜΗ: 154180106000

Έδρα: Κανάρη 4, 54644, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 889 566

Email: info@dreamyfireworks.gr